ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี

ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ หรือกระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน ก่อให้เกิดความล่าช้า หรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ