คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบจัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สำหรับผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบจัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบฐานข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ tax.dtn.go.th

screencapture-dtn-flexmedia-co-th-1499428948804

การสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีสามารถสืบค้นได้จากเมนูหลัก ประกอบด้วย

1. การค้นหาอัตราภาษีนำเข้าของต่างประเทศ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การค้นหาอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของต่างประเทศ ผ่านทางหน้าจอหลักของระบบจัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากนั้นกดเลือกเมนูค้นหาอัตราภาษีนำเข้าของต่างประเทศ

screencapture-dtn-flexmedia-co-th-1499428948804

การค้นหาอัตราภาษีนำเข้าของต่างประเทศ แบ่งออกเป็น3ส่วน

1.1. ส่วนการค้นหา

สามารถเลือกการค้นหาได้2รูปแบบ

1.1.1. การค้นหาแบบเร่งด่วน

มีขั้นตอนการค้นหาดังต่อไปนี้

1. กดแถบ “ค้นหาเร่งด่วน”

2-2

2. สามารถเลือกค้นหาได้ทั้งแบบระบุชื่อสินค้า เป็น Keyword ที่ต้องการสืบค้น รองรับการค้นหาเป็นภาษาอังกฤษสามารถใส่ได้มากกว่า1 keyword โดยใช้เว้นวรรคในการแบ่งคำ และแบบระบุรหัสพิกัดศุลกากร รองรับการพิมพ์รหัสศุลกากรทั้งมีสัญลักษณ์ . คั่นระหว่างรหัสและไม่มีสัญลักษณ์

3. เลือกประเทศคู่ค้าหรือพิมพ์ชื่อประเทศที่ต้องการค้นหาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเลือกได้มากกว่า1ประเทศ ตามรายชื่อประเทศดังต่อไปนี้

 • ออสเตรเลีย (Australia)
 • บรูไน (Brunei)
 • ชิลี (Chile)
 • จีน (China)
 • อินโดนีเซีย (Indonesia)
 • อินเดีย (India)
 • ญี่ปุ่น (Japan)
 • กัมพูชา (Cambodia)
 • เกาหลีใต้ (South Korea)
 • ลาว (Laos)
 • พม่า (Myanmar)
 • มาเลเซีย (Malaysia)
 • นิวซีแลนด์ (New Zealand)
 • เปรู (Peru)
 • ฟิลิปปินส์ (Philippines)
 • สิงคโปร์ (Singapore)
 • เวียดนาม (Vietnam)

4. กดเลือกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน เพื่อยืนยันการใช้งานตามข้อตกลง

5. ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 2) , 3) , 4) ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อยืนยันการค้นหาข้อมูล

2-3

1.1.2.การค้นหาแบบมีเงื่อนไข

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาอัตราภาษีนำเข้าของต่างประเทศแบบระบุเงื่อนไขอย่างละเอียด ด้วยการกดแถบ “ค้นหาแบบมีเงื่อนไข” โดยแบ่งออกเป็นการค้นหาจากชื่อสินค้า และการค้นหาจากพิกัดศุลกากร ในแต่ละครั้งของการค้นหา สามารถเลือกการค้นหาได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.1.2.1.การค้นหาจากชื่อสินค้า

 1. กดเลือกการค้นหาจากชื่อสินค้า
 2. ช่องชื่อสินค้า กรอกชื่อสินค้าที่ต้องการค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ
 3. เลือกประเทศคู่ค้าหรือพิมพ์ชื่อประเทศที่ต้องการค้นหาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเลือกได้มากกว่า1ประเทศ โดยจะต้องเลือกคู่กับชื่อสินค้าหรือพิกัดศุลกากรอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้ง ตามรายชื่อประเทศดังต่อไปนี้
  • ออสเตรเลีย (Australia)
  • บรูไน (Brunei)
  • ชิลี (Chile)
  • จีน (China)
  • อินโดนีเซีย (Indonesia)
  • อินเดีย (India)
  • ญี่ปุ่น (Japan)
  • กัมพูชา (Cambodia)
  • เกาหลีใต้ (South Korea)
  • ลาว (Laos)
  • พม่า (Myanmar)
  • มาเลเซีย (Malaysia)
  • นิวซีแลนด์ (New Zealand)
  • เปรู (Peru)
  • ฟิลิปปินส์ (Philippines)
  • สิงคโปร์ (Singapore)
  • เวียดนาม (Vietnam)
 4. กดปุ่ม “เพิ่มประเทศ”
 5. ช่องแสดงผลตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงชื่อสินค้าตามการ เลือกในข้อ 1) กับประเทศคู่ค้าที่เลือกค้นหาซึ่งผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเลือก โดยกดที่เครื่องหมายกากบาทของเงื่อนไขที่ไม่ต้องการ หรือหากต้องการค้นหามากกว่า1รายการ ให้กรอกชื่อสินค้า จากนั้นเลือกชื่อประเทศคู่ค้าและกดปุ่ม “เพิ่มประเทศ”ตามข้อ 2),3) และ 4)
 6. ช่องความตกลง ระบบจะแสดงชื่อความตกลงที่มีประเทศคู่ค้าเป็นสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเลือกด้วยการกดที่เครื่องหมายกากบาทของชื่อความตกลงที่ไม่ต้องการให้แสดงผล หรือหากต้องการเพิ่มชื่อความตกลง ให้ผู้ใช้งานกดที่พื้นที่ว่างในช่องความตกลง จากนั้นเลือกชื่อความตกลงที่ต้องการเพิ่มเงื่อนไข
 7. กำหนดช่วงปีที่ค้นหา เริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นปีคริสต์ศักราชเริ่มต้นที่ปี ค.ศ.2017
 8. กดเลือกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน
 9. กดปุ่ม “ค้นหา”

1.1.2.2. การค้นหาจากพิกัดศุลกากร

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กดเลือกการค้นหาจากพิกัดศุลกากร
 2. ช่องพิกัดศุลกากร กรอกรหัสพิกัดศุลกากรที่ต้องการค้นหาโดยจะต้องใส่สัญลักษณ์ . คั่นด้วย
 3. เลือกประเทศคู่ค้าหรือพิมพ์ชื่อประเทศที่ต้องการค้นหาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเลือกได้มากกว่า1ประเทศ โดยจะต้องเลือกคู่กับชื่อสินค้าหรือพิกัดศุลกากรอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้ง ตามรายชื่อประเทศดังต่อไปนี้
  • ออสเตรเลีย (Australia)
  • บรูไน (Brunei)
  • ชิลี (Chile)
  • จีน (China)
  • อินโดนีเซีย (Indonesia)
  • อินเดีย (India)
  • ญี่ปุ่น (Japan)
  • กัมพูชา (Cambodia)
  • เกาหลีใต้ (South Korea)
  • ลาว (Laos)
  • พม่า (Myanmar)
  • มาเลเซีย (Malaysia)
  • นิวซีแลนด์ (New Zealand)
  • เปรู (Peru)
  • ฟิลิปปินส์ (Philippines)
  • สิงคโปร์ (Singapore)
  • เวียดนาม (Vietnam)
 4. กดปุ่ม “เพิ่มประเทศ”
 5. ช่องแสดงผลตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงพิกัดศุลกากรตามการเลือกในข้อ 1)กับประเทศคู่ค้าที่เลือกค้นหาซึ่งผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเลือก โดยกดที่เครื่องหมายกากบาทของเงื่อนไขที่ไม่ต้องการ หรือหากต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ ให้กรอกพิกัดศุลกากร จากนั้นเลือกชื่อประเทศคู่ค้าและกดปุ่ม “เพิ่มประเทศ”ตามข้อ 2),3) และ 4)
 6. ช่องความตกลง ระบบจะแสดงชื่อความตกลงที่มีประเทศคู่ค้าเป็นสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเลือกด้วยการกดที่เครื่องหมายกากบาทของชื่อความตกลงที่ไม่ต้องการให้แสดงผล หรือหากต้องการเพิ่มชื่อความตกลง ให้ผู้ใช้งานกดที่พื้นที่ว่างในช่องความตกลง จากนั้นเลือกชื่อความตกลงที่ต้องการเพิ่มเงื่อนไข
 7. กำหนดช่วงปีที่ค้นหา เริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นปีคริสต์ศักราชเริ่มต้นที่ปี ค.ศ. 2017
 8. กดเลือกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน
 9. กดปุ่ม “ค้นหา”

1.2. ส่วนเลือกสินค้าตามพิกัดศุลกากร

เมื่อกดค้นหาแบบเร่งด่วน ดังภาพจะแสดงส่วนการเลือกสินค้าหรือพิกัดศุลกากรที่ต้องการค้นหา

หากกดค้นหาแบบมีเงื่อนไขดังภาพ จะแสดงส่วนการเลือกสินค้าหรือพิกัดศุลกากรที่ต้องการค้นหา

ส่วนเลือกสินค้าหรือพิกัดศุลกากรนี้ จะแสดงข้อมูลตามรายประเทศที่เลือกมาจากส่วนค้นหา ซึ่งแบ่งการออกเป็น

 1. ระบบจะแสดงรายชื่อประเทศตามที่ระบุในส่วนการค้นหา หากผู้ใช้งานระบบไม่ต้องการให้แสดงข้อมูลสินค้าของบางประเทศ สามารถกดยกเลิกการเลือกที่กรอบสี่เหลี่ยมหน้ารายชื่อประเทศนั้น
 2. กดเพื่อเลือกเงื่อนไขการแสดงพิกัดศุลกากร แบ่งออกเป็น
  • แสดงรหัสพิกัดศุลกากร 2 หลัก
  • แสดงรหัสพิกัดศุลกากร 4 หลัก
  • แสดงรหัสพิกัดศุลกากร 6 หลัก
  • แสดงรหัสพิกัดศุลกากร 8 หลัก
  • แสดงรหัสพิกัดศุลกากรทั้งหมด
  2-4
 3. ระบบจะแสดงประเภทสินค้าและพิกัดศุลกากรตามข้อ 2) สามารถกดเลือกสินค้าบางประเภทที่ต้องการค้นหาได้ที่กรอบสี่เหลี่ยมหน้าชื่อสินค้า หรือในกรณีต้องการค้นหาสินค้าทุกประเภทตามเงื่อนไข ผู้ใช้งานสามารถกดที่ CheckAll ระบบจะเลือกทั้งหมด
 4. ระบบจะแสดงประเภทของสินค้าและรายการพิกัดศุลกากรตามเงื่อนไขการแสดงผล และเรียงลำดับตามพิกัดศุลกากรจากน้อยไปมาก ในกรณีที่มีรายการพิกัดศุลกากรจำนวนมาก สามารถใช้เมาส์เลื่อนขึ้น-ลงเพื่อดูรายการต่างๆได้ ทั้งนี้พิกัดศุลกากรที่แสดงจะแยกตามประเทศที่ถูกเลือกในข้อ 6)
 5. กดปุ่มค้นหา
2-5

1.3. ส่วนแสดงอัตราอากร

เมื่อกดค้นหาในส่วนเลือกสินค้าตามพิกัดศุลกากร จะแสดงผลในส่วนแสดงอัตราอากร ดังภาพ ซึ่งขั้นตอนการค้นหามีดังต่อไปนี้

 1. กดปุ่มเพื่อแสดงรายละเอียดอัตราอากรและความตกลง
 2. ประเทศคู่ค้าที่ค้นหา ระบบจะแสดงชื่อประเทศที่ต้องการค้นหา ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกชื่อประเทศ โดยกดที่สัญลักษณ์ของประเทศที่ไม่ต้องการให้แสดงผล หรือหากต้องการเพิ่มชื่อประเทศ กดที่พื้นที่ว่างหลังสัญลักษณ์ของประเทศที่ถูกเลือกไว้แล้วก่อนหน้า จากนั้นเลือกชื่อประเทศที่ต้องการเพิ่มเงื่อนไข
 3. ความตกลงที่ค้นหา ระบบจะแสดงชื่อความตกลงที่มีประเทศคู่ค้าเป็นสมาชิกผู้ใช้งานสามารถยกเลิกด้วยการกดที่ชื่อความตกลงที่ไม่ต้องการให้แสดงผล หรือหากต้องการเพิ่มชื่อความตกลงให้ผู้ใช้งานกดที่พื้นที่ว่างในกรอบความตกลงที่ค้นหา จากนั้นเลือกชื่อความตกลงที่ต้องการเพิ่มเงื่อนไข เนื่องจากความตกลงมีจำนวนมาก ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้เมาส์เลื่อนขึ้น-ลงเพื่อดูความตกลงอื่นๆที่ถูกเลือกไว้แล้วได้
 4. พิกัดศุลกากร สามารถเพิ่มเงื่อนไขการค้นหาโดยกด + เพื่อระบุพิกัดศุลกากร
 5. คำสำคัญ สามารถเพิ่มเงื่อนไขการค้นหาโดยกด + เพื่อเพิ่มคำ
 6. ช่วงปีที่ค้นหา สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงปีการค้นหาได้ตั้งแต่ 1-3 ปี โดยกด + และกำหนดปีเริ่มต้นสิ้นสุดเป็นปีคริสต์ศักราช ระบบจะแสดงค่าปีเริ่มต้นไว้ที่ ค.ศ. 2017
 7. กดค้นหาอีกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้นหา
 8. ช่องทางการค้นหาเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ www.google.co.th
 9. กดปุ่ม + ที่บนตารางแสดงอัตราอากร ระบบจะเปิด next tab แสดงรายละเอียดอัตราอากรภายใต้FTA ในช่วงเวลา3ปีนับจากปีที่ถูกเลือกตามข้อ 15) ดังภาพ
 10. ข้อมูลอัตราภาษีนำเข้าของต่างประเทศ แบ่งตามประเทศคู่ค้าที่ค้นหา มีรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อประเทศคู่ค้า
  • ชื่อประเภทสินค้า
  • รหัสพิกัดศุลกากร
  • ที่มาของพิกัดศุลกากร
  • อัตราอากร
 11. กดปุ่มเปรียบเทียบรหัสศุลกากร6หลัก หากในรายการที่ถูกเลือกมาก่อนหน้านี้ ไม่มีรหัสศุลกากร6หลัก ระบบจะทำการย้อนกลับไปให้ผู้ใช้ระบบเลือกรหัสพิกัดศุลกากรใหม่อีกครั้ง ดังภาพ 2-6(2)
 12. แสดงรายละเอียดอัตราอากรภายใต้ FTA ในช่วงเวลา 3 ปี

การเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรที่6หลัก หากส่วนเลือกสินค้าตามพิกัดศุลกากร ในข้อ 2.2 ไม่ได้เลือกพิกัดศุลกากรที่6หลัก จะไม่สามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร6หลักได้ ระบบจะย้อนกลับไปให้ผู้ใช้งานเลือกสินค้าที่มีรหัสพิกัดศุลกากร 6 หลักก่อน โดยการแสดงผลการเปรียบเทียบประเทศคู่ค้ากับพิกัดศุลกากร 6 หลักเดียวกัน และสามารถแสดงข้อมูล พิกัดศุลกากร 8 หลักภายใต้ประเทศนั้นๆได้ด้วยการกดที่แถบพิกัดศุลกากรย่อย 8 หลัก ซึ่งมีข้อมูลแสดงดังต่อไปนี้

 1. ช่องประเทศคู่ค้า
 2. ช่องความตกลง แสดงชื่อความตกลงที่มีประเทศคู่ค้าเป็นสมาชิก
 3. ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร 6 หลัก
  • ประเทศคู่ค้า
  • พิกัดศุลกากร8หลัก และ ชื่อประเภทสินค้า
  • ความตกลง
  • อัตราภาษี FTA
  • อัตราภาษี MFN

2. การค้นหาอัตราภาษีนำเข้าของประเทศไทย

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การค้นหาอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของประเทศไทย ผ่านทางหน้าจอหลักของระบบจัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากนั้นกดเลือกเมนูค้นหาอัตราภาษีนำเข้าของประเทศไทย

screencapture-dtn-flexmedia-co-th-1499428948804

การค้นหาอัตราภาษีนำเข้าของต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

2.1. ส่วนการค้นหา

สามารถเลือกการค้นหาได้ 2 รูปแบบ

2.1.1. การค้นหาแบบเร่งด่วน

มีขั้นตอนการค้นหาดังต่อไปนี้

 1. กดแถบ “ค้นหาเร่งด่วน”3-2
 2. สามารถเลือกค้นหาได้ทั้งแบบระบุชื่อสินค้า เป็น Keyword ที่ต้องการสืบค้น รองรับการค้นหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ได้มากกว่า 1 keyword ดยใช้เว้นวรรคในการแบ่งคำ และแบบระบุรหัสพิกัดศุลกากร รองรับการพิมพ์รหัสศุลกากรทั้งมีสัญลักษณ์ . คั่นระหว่างรหัสและไม่มีสัญลักษณ์
 3. เลือกประเทศคู่ค้าหรือพิมพ์ชื่อประเทศที่ต้องการค้นหาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเลือกได้มากกว่า1ประเทศ ตามรายชื่อประเทศดังต่อไปนี้
  • ออสเตรเลีย (Australia)
  • บรูไน (Brunei)
  • ชิลี (Chile)
  • จีน (China)
  • อินโดนีเซีย (Indonesia)
  • อินเดีย (India)
  • ญี่ปุ่น (Japan)
  • กัมพูชา (Cambodia)
  • เกาหลีใต้ (South Korea)
  • ลาว (Laos)
  • พม่า (Myanmar)
  • มาเลเซีย (Malaysia)
  • นิวซีแลนด์ (New Zealand)
  • เปรู (Peru)
  • ฟิลิปปินส์ (Philippines)
  • สิงคโปร์ (Singapore)
  • เวียดนาม (Vietnam)
 4. กดเลือกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน เพื่อยืนยันการใช้งานตามข้อตกลง
 5. ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 2) , 3) , 4) ให้ครบถ้วนจากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อยืนยันการค้นหาข้อมูล
screencapture-dtn-flexmedia-co-th-import-1501910380617

2.1.2. การค้นหาแบบมีเงื่อนไข

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาอัตราภาษีนำเข้าของประเทศไทยแบบระบุเงื่อนไขอย่างละเอียด ด้วยการกดแถบ “ค้นหาแบบมีเงื่อนไข” โดยแบ่งออกเป็นการค้นหาจากชื่อสินค้า และการค้นหาจากพิกัดศุลกากร ในแต่ละครั้งของการค้นหา สามารถเลือกการค้นหาได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

3-3
 1. ช่องระบุชื่อสินค้ากรอกชื่อสินค้าที่ต้องการค้นหารองรับการค้นหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ช่องพิกัดศุลกากร กรอกรหัสพิกัดศุลกากรที่ต้องการค้นหาโดยจะต้องใส่สัญลักษณ์ . คั่นด้วย
 3. เลือกประเทศคู่ค้าหรือพิมพ์ชื่อประเทศที่ต้องการค้นหาสินค้า เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเลือกได้มากกว่า1ประเทศ โดยจะต้องเลือกคู่กับชื่อสินค้าหรือพิกัดศุลกากรอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้ง ตามรายชื่อประเทศดังต่อไปนี้
  • ออสเตรเลีย (Australia)
  • บรูไน (Brunei)
  • ชิลี (Chile)
  • จีน (China)
  • อินโดนีเซีย (Indonesia)
  • อินเดีย (India)
  • ญี่ปุ่น (Japan)
  • กัมพูชา (Cambodia)
  • เกาหลีใต้ (South Korea)
  • ลาว (Laos)
  • พม่า (Myanmar)
  • มาเลเซีย (Malaysia)
  • นิวซีแลนด์ (New Zealand)
  • เปรู (Peru)
  • ฟิลิปปินส์ (Philippines)
  • สิงคโปร์ (Singapore)
  • เวียดนาม (Vietnam)
 4. ช่องความตกลง ระบบจะแสดงชื่อความตกลงที่มีประเทศคู่ค้าเป็นสมาชิกผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเลือกด้วยการกดที่เครื่องหมายกากบาทของชื่อความตกลงที่ไม่ต้องการให้แสดงผล หรือหากต้องการเพิ่มชื่อความตกลง ให้ผู้ใช้งานกดที่พื้นที่ว่างในช่องความตกลง จากนั้นเลือกชื่อความตกลงที่ต้องการเพิ่มเงื่อนไข
 5. กำหนดช่วงปีที่ค้นหา เริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นปีคริสต์ศักราช
 6. กดเลือกยอมรับใน้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน
 7. กดปุ่ม “ค้นหา”
screencapture-dtn-flexmedia-co-th-import-1501911543279

2.2.ส่วนการแสดงผลการค้นหา

มีขั้นตอนดังนี้

 1. ข้อมูลอัตราภาษีนำเข้าของประเทศไทย แบ่งตามพิกัดศุลกากรที่ค้นหา มีรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อประเทศคู่ค้า
  • ชื่อประเภทสินค้า
  • รหัสพิกัดศุลกากร
  • ที่มาของพิกัดศุลกากร
  • อัตราอากร
 2. ช่องทางการค้นหาเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ www.google.co.th
 3. ประเทศคู่ค้า ระบบจะแสดงชื่อประเทศที่ต้องการค้นหา ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกได้
  • กรณีต้องการยกเลิกชื่อประเทศ กดปิดที่ชื่อประเทศที่ต้องการยกเลิกการค้นหา
  • กรณีต้องการเพิ่มชื่อประเทศ กด + ระบบจะแสดงช่องว่าง กดเลือกชื่อประเทศที่ต้องการ และกดเพิ่มเงื่อนไข
 4. ความตกลง ระบบจะแสดงชื่อความตกลงที่มีประเทศคู่ค้าเป็นสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกด้วยการกดปิดที่ชื่อความตกลงที่ไม่ต้องการให้แสดงผล
 5. ช่วงปีที่ค้นหา สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงปีการค้นหา โดยกด + และกำหนดปีเริ่มต้นสิ้นสุดเป็นปีคริสต์ศักราช
 6. เพิ่มคำสำคัญ กด + เมื่อต้องการกรอกคำเพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการค้นหา
 7. พิกัดศุลกากร กด + เมื่อต้องการระบุพิกัดศุลกากรเพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการค้นหา
 8. กดค้นหาอีกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้นหา
 9. กดปุ่ม+ที่ บนตารางแสดงอัตราอากร ระบบจะเปิด next tab
 10. แสดงรายละเอียดอัตราอากรภายใต้ FTA ในช่วงเวลา 3 ปี

3.การค้นหาจากความตกลง

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่การค้นหาความตกลง ผ่านทางหน้าจอหลักของระบบจัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากนั้นกดเลือกเมนูค้นหาจากความตกลง

screencapture-dtn-flexmedia-co-th-1499428948804

FTA เกิดจากความตกลงของกลุ่มประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

3.1. ทวิภาคี

 • 2 ประเทศได้แก่
  • ประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย หรือ TAFTA
  • ประเทศไทยกับประเทศชิลี หรือ TCFTA
  • ประเทศไทยกับประเทศอินเดีย หรือ TIFTA
  • ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น หรือ JTEPA
  • ประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์หรือ TNZCEP
  • ประเทศไทยกับประเทศเปรูหรือ TPFTA

3.2. พหุภาคี

คือความตกลงร่วมกันเป็นกลุ่มประเทศ ได้แก่

 • เขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน AFTA
 • กลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือ AANZFTA
 • กลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศจีน หรือ ACFTA
 • กลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศอินเดีย หรือ AIFTA
 • กลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น หรือ AJCEP
 • กลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศเกาหลี หรือ AKFTA

ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกดาว์โหลดเอกสารความตกลงทางได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือกความตกลงที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร
 2. กดเลือกภาษาของเอกสาร มีให้เลือก 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ screencapture-dtn-flexmedia-co-th-agreement-1499539868601
 3. ระบบจะแสดงหน้าต่างรายการเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดแยกตามความตกลงได้
 4. เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด และกดสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร เป็น PDF

การเข้าใช้งานระบบจัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านเมนูลัด

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เมนูลัดได้ โดยกดที่สัญลักษณ์ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างรายการเมนูการเข้าใช้งานระบบจัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมด ประกอบด้วย

 • หน้าแรก
 • อัตราภาษีนำเข้าของต่างประเทศ
 • อัตราภาษนำเข้าของประเทศไทย
 • ค้นหาจากความตกลง
screencapture-dtn-flexmedia-co-th-agreement-1499542501009